คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน financial

(1/3) > >>

icphysics:
คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน financial
     
1.    account payable    บัญชีเจ้าหนี้
2.    account receivable    บัญชีลูกหนี้
3.    accrued expenses    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4.    accrued income    รายได้ค้างรับ
5.    accrued interest    ดอกเบี้ยค้างรับ
6.    accaccrued interest payable  ดอกเบี้ยค้างจ่าย
7.    accrued liabilities    หนี้สินค้างจ่าย
8.    accrued receivables    รายได้ค้างรับ
9.    accumulated profit    กำไรสะสม
10.    accumulated retirement    เงินสะสม
11.    administrative budget    งบประมาณการบริหาร
12.    advance payment    จ่ายเงินล่วงหน้า
13.    advanced money    เงินทดรอง
14.    allowance    เงินอุดหนุน
15.    allowance for uncollectibles  สำรองหนี้สูญ
16.    annual income    รายได้ประจำปี
17.    annuity    เงินปี
18.    appreciate    ค่าเงินแข็งขึ้น
19.    appropriated expenditures    รายจ่ายจัดสรร
20.    appropritation budget    งบประมาณที่จัดสรรไว้
21.    arrearages; arrears    เงินที่ค้างชำระหนี้
22.    arrears    เงินค้างชำระ
23.    assets    สินทรัพย์
24.    authorized shares    หุ้นที่จดทะเบียน
25.    average earning    รายได้เฉลี่ย
26.    bad debt    หนี้สูญ
27.    bad debt reserve    เงินสำรองหนี้สูญ
28.    balance sheet    งบดุล
29.    balanced budget    งบประมาณสมดุล
30.    balloon loan    เงินกู้ระยะสั้น
31.    bank account    บัญชีเงินฝากธนาคาร
32.    bank advances    เงินที่ธนาคารให้กู้ยืม
33.    bank charges    ค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร
34.    bank loan    เงินกู้จากธนาคาร
35.    bank overdraft    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
36.    banking    การธนาคาร
37.    bill of exchange    ตั๋วแลกเงิน
38.    bond    หุ้นกู้
39.    bonds payable    เงินกู้
40.    bonus    เงินโบนัส

icphysics:
    
41.    borrowings from banks    เงินกู้ยืมจากธนาคาร
42.    borrowings from financial institutions    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
43.    borrowings from public    เงินกู้ยืมจากประชาชน
44.    bounty    เงินอุดหนุน (จากรัฐ)
45.    budget    งบประมาณ
46.    
budget deficit
   งบประมาณขาดดุล
47.    call loan    เงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม
48.    capital    ทุน, เงินทุน
49.    capital budget    งบประมาณลงทุน
50.    capital costs    รายจ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
51.    capital expenditure    รายจ่ายลงทุน
52.    capital profit    กำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
53.    capital ratio    อัตราส่วนของสินทรัพย์ต่อเงินทุน
54.    capital reserve    ทุนสำรอง
55.    
capital stock
   ทุนเรือนหุ้น
56.    cash    เงินสด
57.    cash accounting    การทำบัญชีเงินสด
58.    cash advance    การเบิกเงินเกิน
59.    cash and carry    การซื้อเงินสดและรับสินค้าไปเอง
60.    cash bonus    เงินปันผลเงินสด
61.    cash book    สมุดบัญชีเงินสด
62.    cash budget    งบประมาณเงินสด
63.    cash discount    ส่วนลดเงินสด
64.    cash dividends payable    เงินปันผลค้างจ่าย
65.    cash flow    กระแสเงินสด
66.    cash in hand    เงินสดในมือ
67.    cash register    เครื่องรับเงินสด
68.    cash sale    การขายสด
69.    cash voucher    ใบเบิก/จ่ายเงินสด
70.    charge account    บัญชีเชื่อ
71.    chattels    สังหาริมทรัพย์
72.    checks returned    เช็คคืน
73.    cheque (check)    เช็ค
74.    child benefit    เงินช่วยเหลือบุตร
75.    circulation    เงินตรา
76.    claims reserve    เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน
77.    collateral loan    เงินกู้ที่มีหลักประกัน
78.    commercial bill    ตั๋วเงินพาณิชย์
79.    commercial credit    สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ หรือการซื้อขายสินค้า
80.    commercial paper    ตราสารการค้า

icphysics:
    
81.    common purse    เงินกองกลาง
82.    common stocks (shares)    หุ้นสามัญ
83.    compensation    ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน
84.    contingent liabilities    หนี้สินที่ไม่แน่นอน
85.    contribution to capital    เงินหรือทรัพย์สินที่นำมาร่วมลงทุน
86.    
corporation tax
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
87.    cost    ต้นทุน
88.    cost accounting    บัญชีค่าใช้จ่าย
89.    cost and freight (CF)    ค่าสินค้ารวมค่าระวาง
90.    cost of goods sold    ต้นทุนการขาย
91.    cost of living    ค่าครองชีพ
92.    cost overrun    ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณ
93.    cost price    ราคาทุน
94.    cost-plus    การคิดราคาโดยระบบต้นทุนบวกกำไร
95.    
counterpart fund
   เงินสมทบ
96.    credit    สินเชื่อ
97.    credit account    บัญชีเงินเชื่อ
98.    credit balance    ยอดเงินคงเหลือ
99.    credit instrument    ตราสารสั่งจ่ายเงิน
100.    credit money    ยอดเงินในบัญชี, เงินสินเชื่อ, ธนบัตร
101.    credit note    ใบลดหนี้
102.    credit sale    การขายเงินเชื่อ
103.    creditor    เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้
104.    currency    เงินตรา
105.    current account    บัญชีกระแสรายวัน
106.    current assets    สินทรัพย์หมุนเวียน
107.    current deposit    เงินฝากรายวัน
108.    current liabilities    หนี้สินหมุนเวียน
109.    current ratio    อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
110.    customs duty    ภาษีศุลกากร
111.    damages    เงินค่าชดเชย
112.    debenture stock    หุ้นกู้
113.    debit note    ใบเพิ่มหนี้
114.    debt    หนี้สิน
115.    debtor    ลูกหนี้
116.    deferred charge    รายจ่ายรอตัดบัญชี
117.    deferred liabilities    หนี้สินรอตัดบัญชี
118.    deferred revenue    รายได้รับล่วงหน้า
119.    deficit budget    งบประมาณขาดดุล
120.    deficit financing    การคลังแบบขาดดุล

icphysics:
      
121.    deflation    สภาวะเงินฝืด
122.    deposit    เงินฝาก
123.    deposit in transit    เงินฝากระหว่างทาง
124.    deposit money    เงินมัดจำ
125.    depreciate    ค่าเงินอ่อนตัว
126.    digital cash  เงินดิจิทัล
127.    discount    เงินสด
128.    disposable income    รายได้สุทธิ
129.    dividend    เงินปันผล
130.    dividend per share    เงินปันผลต่อหุ้น
131.    dividend yield    อัตราผลตอบแทนของหุ้น
132.    dividend, bonus    เงินปันผล
133.    doubtful accounts    หนี้สงสัยจะสูญ
134.    doubtful debt    หนี้สงสัยจะสูญ
135.    draft   ดราฟต์, ตั๋วแลกเงิน, ฉบับร่าง
136.    due debt    เงินค้างชำระ
137.    durable goods (durables)    สินค้าคงทน
138.    dutiable goods    สินค้าที่จะต้องเสียภาษี
139.    earned income    เงินรายได้ทั้งหมดที่ได้รับ
140.    earnest    เงินมัดจำ
141.    earnings per share (EPS)    กำไรสุทธิต่อหุ้น
142.    emoluments    ค่าตอบแทน เช่น ค่าทนายความ ค่าแพทย์
143.    entertainment allowance    ค่าเบี้ยเลี้ยง
144.    entertainment expenses    ค่ารับรอง
145.    equity capital    เงินทุนหุ้นสามัญ
146.    excess profit    เงินกำไรส่วนเกิน
147.    exchange rate    อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
148.    excise tax    ภาษีสรรพสามิต
149.    exempt income    เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษ
150.    expenditure tax    ภาษีเงินรายจ่าย
151.    expenditure, outlay    เงินรายจ่าย
152.    expense account    บัญชีรายจ่าย
153.    expense ratio    อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายในการดำเนินธุรกิจ
154.    expenses    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
155.    export credit    สินเชื่อเพื่อการส่งออก
156.    extended credit    สินเชื่อที่ได้ขยายเวลาออกไปเกินกว่าเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
157.    external debt    หนี้สินภายนอกของบริษัทธุรกิจซึ่งรวมเงินกู้จากสถาบันการเงิน, หนี้ซึ่งเป็นเงินกู้ต่างประเทศของประเทศหนึ่ง
158.    extraordinary dividend    เงินปันผลพิเศษ
159.    fictitious assets    ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
160.    finance    การจัดหาเงิน,การเงิน,แหล่งเงินทุน

icphysics:
    
161.    finance bill    ร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดิน
162.    finance house; hire purchase company    บริษัทธุรกิจเช่าซื้อ
163.    finance market; financial market    ตลาดการเงิน
164.    finance rate    อัตราดอกเบี้ยซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้เงินทั้งหมด
165.    financial analysis    การวิเคราะห์ทางการเงิน
166.    financial paper  เอกสารการให้กู้ยืมเงินระยะสั้น
167.    financial ratio    อัตราส่วนทางการเงิน
168.    financial statement    งบการเงิน
169.    financial support    ความช่วยเหลือทางการเงิน
170.    fixed assets    สินทรัพย์ถาวร
171.    fixed capital    ทุนคงที่
172.    fixed charges    ค่าใช้จ่ายประจำ
173.    fixed costs    ต้นทุนคงที่
174.    fixed deposit    เงินฝากประจำ
175.    fixed expenses ค่าใช้จ่ายถาวร เช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า
176.    fixed income    รายได้คงที่
177.    fixed liability    หนี้สินคงที่
178.    fluctuating system    ระบบเงินสดย่อยที่มิได้กำหนดจำนวนเงินไว้แน่นอน
179.    foregift    เงินจ่ายล่วงหน้า
180.    foreign borrowings    เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
181.    foreign currency    เงินตราต่างประเทศ
182.    freightage    ค่าระวาง
183.    functional finance    การคลังเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
184.    funds    เงินทุน
185.    gain    กำไร
186.    general expenses    ค่าโสหุ้ย
187.    general ledger    สมุดบัญชีแยกประเภท
188.    goods    สินค้า
189.    grant-in-aid    เงินอุดหนุน
190.    gratuity    เงินรางวัล, เงินบำเหน็จ,ค่าตอบแทน
191.    grose working capital    เงินทุนหมุนเวียนรวม
192.    gross income    รายได้ขั้นต้น
193.    gross margin    อัตรากำไรเบื้องต้น
194.    gross proceeds    เงินรายรับทั้งหมดจากการขาย
195.    gross profit    กำไรเบื้องต้น
196.    gross sales    จำนวนเงินยอดขายทั้งสิ้น
197.    group discount    ส่วนลดพิเศษให้กับการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากหรือใช้บริการมาก
198.    guarantee deposit    เงินวางประกัน
199.    hidden tax    ภาษีซึ่งรวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าบริการ
200.    honorarium    เงินสมนาคุณ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป